บุคลากรของโรงเรียน

นายจันทร์ญา จันพิพัฒ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า

นายวิมาน ไชยสอ

ครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายจักรพันธ์ ศิลาพันธ์

ครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภาพร แสงโทโพ

ครู คศ.1 วิทยฐานะ -

นางสาวสุดารัตน์ ดวงเงิน

ครู คศ.1 วิทยฐานะ -

(@.KruJakraphan)

นางสาวปราณี ผลช่วย

พนักงานราชการ