Ja.liver2010@hotmail.com

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิโรจน์ ทองงาม คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และนักเรียนทุกคน...