ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้ง

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหว้า หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 หมู่บ้านในเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยหว้า และบ้านท่าแจ้ง โรงเรียนบ้านห้วยหว้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน

ผู้บริหารและบุคลากร

-

บุคลากรของโรงเรียนมีดังนี้

นางสาวปราณี ผลช่วย ครูประจำชั้นอนุบาล 1-2

นางสาววิภาพร แสงโทโพ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

นายวิมาน ไชยสอ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

นายจักรพันธ์ ศิลาพันธ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุดารัตน์ ดวงเงิน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2483 โดยขุนนิกร นันทกิจ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ในขณะนั้น

เป็นผู้ขอตั้งด้วยเงินช่วยประถมศึกษา โดยมี นายสิ่ว สมบัติหลาย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1-4 ชาวบ้านห้วยหว้าได้ร่วมแรงร่วมใจกัน บริจาคทรัพย์ส่วนตัว สร้างอาคารเรียนแบบใต้ถุนเตี้ย 3 ห้องเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 69,000 บาท

ต่อมา ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคารแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย 6 ห้องเรียน งบประมาณ 690,000 บาท

ส้วมแบบ สปช.601 จำนวน 2 หลังๆละ 2 ที่ ส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่

ต่อมา ปี พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/2529 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,300,000 บาท

ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน

ปรัชญาของโรงเรียน

สะอาด สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจศึกษา

(@.KruJakraphan)