บุคลากรของโรงเรียน

                                                                             นายจันทร์ญา  จันพิพัฒ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า


                          
                               

                          นายวิมาน  ไชยสอ 
                ครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


                         นางสาววิภาพร   แสงโทโพ
                               ครู คศ.1 วิทยฐานะ -
      


       
                       


   (@.KruJakraphan)

                     


                               นายจักรพันธ์  ศิลาพันธ์ 
                ครู คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  
                           นางสาวสุดารัตน์  ดวงเงิน
                                ครู คศ.1 วิทยฐานะ -

           
               
 

   นางสาวปราณี  ผลช่วย
                                   พนักงานราชการ