ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้ง

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหว้า  หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210  หมู่บ้านในเขตบริการ  2 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยหว้า และบ้านท่าแจ้ง  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนมีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 


ผู้บริหารและบุคลากร 

-
 
บุคลากรของโรงเรียนมีดังนี้

นางสาวปราณี  ผลช่วย ครูประจำชั้นอนุบาล 1-2

นางสาววิภาพร  แสงโทโพ  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
 
นายวิมาน  ไชยสอ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

นายจักรพันธ์  ศิลาพันธ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
นางสาวสุดารัตน์  ดวงเงิน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2483  โดยขุนนิกร  นันทกิจ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ในขณะนั้น 
เป็นผู้ขอตั้งด้วยเงินช่วยประถมศึกษา  โดยมี นายสิ่ว  สมบัติหลาย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-4  ชาวบ้านห้วยหว้าได้ร่วมแรงร่วมใจกัน  บริจาคทรัพย์ส่วนตัว สร้างอาคารเรียนแบบใต้ถุนเตี้ย  3  ห้องเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 69,000 บาท 

ต่อมา ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคารแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย 6 ห้องเรียน งบประมาณ 690,000 บาท 
ส้วมแบบ สปช.601 จำนวน 2 หลังๆละ 2 ที่ ส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่

ต่อมา ปี พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/2529 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,300,000 บาท 

ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน 


ปรัชญาของโรงเรียน

                 สะอาด     สามัคคี     มีวินัย  ใฝ่ใจศึกษา
(@.KruJakraphan)